29. 1. 2018

Chodovské století I (1918 - 1928)


V letošním roce si připomínáme významné výročí – sto let od vzniku Československé republiky. Těch sto let, které od pádu Rakouska-Uherska uplynuly, patří mezi bouřlivé roky našich dějin. Rád bych proto věnoval v letošním roce příspěvky ve Zpravodaji jednotlivým dekádám těch sta let a pokusil se Vám představit, jak se odrážely „velké“ dějiny v historii našeho města. Zastavíme se také u významných městských milníků, staveb a osobností.

První světová válka (tehdy se jí říkalo velká válka), která předznamenala vznik samostatného Československa, znamenala významný předěl v dějinách celé Evropy. Staré pořádky a společenská uspořádání, staleté monarchie, volební právo jen pro majetné, to vše zaniklo ve víru válečných událostí. Rok 1918 byl ve znamení totálního kolapsu. Čtyři roky bojů a orientace na zbrojní výrobu vedly k tomu, že v celém Rakousko-Uhersku se nedostávalo ani základních potravin. V Chodově propukl na počátku roku hladomor a došlo několikrát k hladovým demonstracím, kdy se ženy (muži byli vesměs na frontě) dožadovaly zvýšených přídělů potravin. Tehdejší chodovský starosta Josef Gerstner (v úřadu byl s přestávkami od roku 1900) se pokoušel zajistit zásobování města z obecních a posléze i vlastních financí, ale bylo to stále obtížnější. Na počátku léta 1918 starosta Gerstner během jedné demonstrace vyšel z radnice a chtěl situaci vysvětlit, ale byl přítomnými ženami fyzicky napaden. Bral to jako velkou osobní křivdu a odstoupil z úřadu starosty.

17. 1. 2018

Chodovské vily

Vila Fenkl
Součástí každého města jsou domy jeho obyvatel. V 19. století došlo k tomu, že se objevila nová vrstva obyvatel, která si mohla stavět bohatší a výraznější domy, než většina ostatních. Šlo o továrníky, majitele dolů, velkostatkáře a další, kteří nahradili obyčejné městské a vesnické domky velkolepými vilami. K takovému rozvoji došlo i v Chodově a několik vil, reprezentujících bohatství svých stavitelů a dědictví (nejen) průmyslové revoluce, bychom mohli najít v zástavbě města před druhou světovou válkou. Bohužel, mnoho z nich bylo zbořeno v době asanace starého Chodova v 60. a následně v 70. letech 20. století. My si dnes představíme dvě z nich, které spojuje mimo jiné i přátelství jejich stavitelů a majitelů.