15. 2. 2018

Chodovské století II (1928 - 1938)

Konec dvacátých let se v Chodově nesl ve znamení dosud největší městské investice - výstavby nového městského kina a divadla v dnešní Bezručově ulici. Šlo o ambiciózní projekt, kterým se Chodov chtěl zařadit mezi významné lokální kulturní lokality. Budova kina byla postavena v jednoduchém funkcionalistickém stylu architektem Richardem Broschem, který svůj profesní život zasvětil především divadlům a biografům v českém pohraničí. Budova měla moderní vytápěcí systém, hlediště, balkony a lóže pojaly 650 osob, tedy více než desetinu tehdejších obyvatel města. Pro srovnání - dnešní chodovská Malá scéna má v hledišti místo pro 167 diváků. Výstavba kina stála necelé dva miliony, dnes by se v přepočtu jednalo o investici přesahující třicet milionů. Novostavba byla slavnostně uvedena do provozu 4. října 1929.

29. 1. 2018

Chodovské století I (1918 - 1928)


V letošním roce si připomínáme významné výročí – sto let od vzniku Československé republiky. Těch sto let, které od pádu Rakouska-Uherska uplynuly, patří mezi bouřlivé roky našich dějin. Rád bych proto věnoval v letošním roce příspěvky ve Zpravodaji jednotlivým dekádám těch sta let a pokusil se Vám představit, jak se odrážely „velké“ dějiny v historii našeho města. Zastavíme se také u významných městských milníků, staveb a osobností.

První světová válka (tehdy se jí říkalo velká válka), která předznamenala vznik samostatného Československa, znamenala významný předěl v dějinách celé Evropy. Staré pořádky a společenská uspořádání, staleté monarchie, volební právo jen pro majetné, to vše zaniklo ve víru válečných událostí. Rok 1918 byl ve znamení totálního kolapsu. Čtyři roky bojů a orientace na zbrojní výrobu vedly k tomu, že v celém Rakousko-Uhersku se nedostávalo ani základních potravin. V Chodově propukl na počátku roku hladomor a došlo několikrát k hladovým demonstracím, kdy se ženy (muži byli vesměs na frontě) dožadovaly zvýšených přídělů potravin. Tehdejší chodovský starosta Josef Gerstner (v úřadu byl s přestávkami od roku 1900) se pokoušel zajistit zásobování města z obecních a posléze i vlastních financí, ale bylo to stále obtížnější. Na počátku léta 1918 starosta Gerstner během jedné demonstrace vyšel z radnice a chtěl situaci vysvětlit, ale byl přítomnými ženami fyzicky napaden. Bral to jako velkou osobní křivdu a odstoupil z úřadu starosty.

17. 1. 2018

Chodovské vily

Vila Fenkl
Součástí každého města jsou domy jeho obyvatel. V 19. století došlo k tomu, že se objevila nová vrstva obyvatel, která si mohla stavět bohatší a výraznější domy, než většina ostatních. Šlo o továrníky, majitele dolů, velkostatkáře a další, kteří nahradili obyčejné městské a vesnické domky velkolepými vilami. K takovému rozvoji došlo i v Chodově a několik vil, reprezentujících bohatství svých stavitelů a dědictví (nejen) průmyslové revoluce, bychom mohli najít v zástavbě města před druhou světovou válkou. Bohužel, mnoho z nich bylo zbořeno v době asanace starého Chodova v 60. a následně v 70. letech 20. století. My si dnes představíme dvě z nich, které spojuje mimo jiné i přátelství jejich stavitelů a majitelů.

20. 10. 2017

Chodovský fotograf Willi Huttig

Willi Huttig 1909 - 2001
Během letošní svatovavřinecké pouti byla mimo jiné i v Galerii U Vavřince představena výstava fotografií významného předválečného a umělce Williho Huttiga. Tento chodovský rodák se narodil 28. března 1909 a již od počátku byl předurčen pro dráhu fotografa, neboť pocházel z významné regionální fotografické rodiny. Jeho dědeček, Wenzl Fritsch (1842–1916), založil první fotografický ateliér již v roce 1884 a postupem let z něj udělal významné regionální fotografické studio. Na počátku 20. století již vlastnil a provozoval fotografické ateliéry kromě Chodova také v Karlových Varech, Drahovicích, Staré Roli, Lokti, nebo Jáchymově. Po smrti Wenzla Fritsche během první světové války převzal vedení podniku jeho syn Willi Fritsch, který těžiště podniku přesunul do Chodova, kde nechal v dnešní Tyršově ulici vystavět dům s ateliérem (dnes na jeho místě stojí čp. 844).

21. 9. 2017

Kameny zmizelých 2017

V neděli 17. září 2017 byly v Chodově položeny další tři stolpersteiny – kameny zmizelých. V roce 2015 se Chodov stal prvním městem v Karlovarském kraji, kde se tyto kameny objevily a v loňském a letošním roce se k tomuto projektu připojily i Karlovy Vary. Kameny zmizelých připomínají po celé Evropě oběti holocaustu a do dnešního dne jich bylo položeno bezmála sedmdesát tisíc. Skrze tyto jednoduché kostky se základními životopisnými údaji se symbolicky oběti druhé světové války vrací k domům, ve kterých žily před svým nuceným odchodem do transportu. Všechny kostky osobně pokládá německý sochař Gunter Demnig, který projekt počátkem 90. let vymyslel.

20. 9. 2017

Nové zvony chodovského kostela

Během loňské svatovavřinecké pouti došlo k vyhlášení sbírky, jejímž cílem bylo navrátit do zvonice chodovského kostela svatého Vavřince dva zvony, které byly odvezeny a roztaveny během první světové války v roce 1917. Předpokládalo se, že sbírka bude trvat i několik let, ale díky velkému zájmu široké veřejnosti – a tedy i vás, našich čtenářů – bylo možné již počátkem tohoto roku jednat o výrobě nových zvonů. V květnu pak byly zvony odlity a poprvé je Chodováci mohli spatřit během Noci kostelů 9. června. Nejslavnostnější okamžik se odehrál 12. srpna, kdy byly zvony slavnostně vysvěceny Mons. Tomášem Holubem, biskupem plzeňským a následně zavěšeny do kostelní věže. 

3. 7. 2017

Pozvánka na 340. svatovavřineckou pouť

Svatovavřinecká pouť letos oslaví kulaté narozeniny – poprvé se totiž uskutečnila v roce 1677 a budeme ji tedy slavit již po 340., což z ní dělá jednu z nejstarších poutí v našem regionu. Tomu také odpovídá slavnostní program, jehož jádrem je svěcení dvou nových kostelních zvonů, ale rád bych Vás pozval i k dalším akcím.

Již v pátek 11. srpna se v 16.00 uskuteční představení obrazů křížové cesty v kostele svatého Vavřince. V letech 2016 a 2017 nechalo město Chodov odborně zrestaurovat čtrnáct obrazů unikátní křížové cesty a u příležitosti pouti budou poprvé představeny veřejnosti. Cyklus čtrnácti pláten s tématikou křížové cesty se řadí mezi nejvýznamnější umělecké památky chodovského kostela svatého Vavřince. Obrazy jsou nyní uložené na veřejnosti nepřístupném místě. První chodovská křížová cesta byla vytvořena v roce 1789, v polovině 19. století pak došlo k přemalování některých pláten místními malíři.

V sobotu 12. srpna začne program v 09.30 na náměstí před kostelem svatého Vavřince, kde Mons. Tomáš Holub, biskup plzeňský, slavnostně posvětí dva nové kostelní zvony – svatého Vavřince a svatého Floriána. Ihned po vysvěcení budou oba zvony před zraky Chodováků vyzdviženy jeřábem do věže kostela, kde budou zavěšeny.

29. 6. 2017

Když jde škola do výslužby

Již sto třicet let slouží chodovským školákům budova stojící v dnešní ulici Dukelských hrdinů. Za tuto dobu prošly jejími třídami tisíce a tisíce dětí, stovky kantorů a kantorek, a zatímco město kolem se postupně měnilo a staré budovy mizely, zůstala škola stát a dnes je jednou z nejstarších stojících budov v našem městě. Rád bych se proto v tomto článku podíval na dobu, kdy byla škola postavena a co pro tehdejší město znamenala.
S rostoucím počtem obyvatel Chodova v druhé polovině 19. století rostla také potřeba důstojné školní budovy pro velký počet dětí. V sedmdesátých letech 19. století sice byla zvětšena školní budova vedle kostela (dnešní dům U Vavřince s Infocentrem), ale rychle se rozvíjejícímu městu přestala brzy stačit. Proto bylo rozhodnuto o výstavbě nového objektu, kam by se přesunula výuka chlapců, zatímco pod kostelem by zůstala dívčí škola. 

26. 6. 2017

Krypta pánů z Plankenheimu

Uprostřed kostela svatého Vavřince je v kostelní uličce rozměrná kamenná deska, na které je erb pánů z Plankenheimu. Pod touto žulovou deskou bychom našli krátké a strmé schodiště vedoucí do rozlehlé podzemní krypty, která prakticky odpovídá svými rozměry šířce kostela. Zatímco dříve byla krypta snadno přístupná, a i to je koneckonců důvod nesmírně špatného stavu, ve kterém se nachází, dnes je vstup do ní znemožněn. V tomto článku se proto společně podíváme pod podlahu chodovského chrámu.

13. 4. 2017

Restaurování pláten z cyklu chodovské křížové cesty

Dne 30.3.2017 proběhl za přítomnosti zástupců města a orgánů památkové péče kontrolní den, jehož úkolem bylo zjistit, jak pokračují restaurátorské práce na křížové cestě z chodovského kostela. Restaurátoři jsou zatím asi v polovině práce, ale již teď vypadají obrazy skoro jako nové. Pokud vše půjde jak má, budou obrazy hotové do chodovské svatovavřinecké pouti v tomto roce (12.8.2017). Restaurování křížové cesty finančně podpořili kromě města Chodova i Česko-německý fond budoucnosti (Deutsch-Tschechischer Zukunftsfonds) a Ministerstvo kultury České republiky. 

22. 9. 2016

Evangelický kostel v Chodově

V letošním roce si připomínáme 110. výročí položení základního kamene jedné z dominant města – chodovského evangelického kostela. Není tak velký a starý, jako kostel svatého Vavřince, přesto má bohatou historii a za jeho stavbou se skrývá mnoho příběhů osob, které jej během jeho staleté existence navštěvovali.
Pomineme-li dobu před třicetiletou válkou, pak se dá říct, že do roku 1900 bylo obyvatelstvo Chodova nábožensky prakticky homogenní, více než 95% obyvatel tvořili katolíci, jen 36 osob bylo evangelického vyznání, většinou šlo o odborníky pozvané do města ze Saska, zaměstnané v místních továrnách. 

17. 8. 2016

Kdy můžete slyšet Jana Viléma?

Zvon "Jan Vilém" se rozeznívá stále stejným
způsobem jako před 358 lety, kdy byl ulit - ručně.
Nejstarší chodovská památka, zvon Jan Vilém z roku 1658, se dočkala počátkem července generální opravy, na kterou se ve velmi úspěšné sbírce složili samotní obyvatelé Chodova. Práce na zvonu provedl pan Rostislav Bouchal z Brodku u Přerova se svými spolupracovníky přímo v kostelní věži, kde byl zvon snesen na podlahu, byl důkladně zbaven nečistot a ošetřen včelím voskem. Největší zásahy vyžadovalo příslušenství zvonu – původní dubová hlava byla nahrazena  novou, stejně jako všechny kované prvky. Zcela vyměněno pak bylo nevyhovující srdce, které svou tvrdostí a špatným zavěšením ohrožovalo životnost zvonu. Po konzultaci s památkáři byl ponechán původní ruční pohon zvonu, ačkoliv původně se zvažovala i jeho automatizace za pomoci lineárního motoru. K rozeznění Jana Viléma je tak potřeba vystoupat 105 schodů, které vedou do zvonového patra kostelní věže. 

Vzhledem ke stáří a památkové hodnotě tohoto zvonu nebude používán příliš často, aby vydržel další stovky let. Jeho hlas budou moci Chodováci slýchat pravidelně každou neděli ve tři čtvrtě na devět, kdy bude svolávat věřící ke mši. Kromě nedělí pak bude používán jen o významných církevních, státních a městských svátcích a slavnostech. Rozpis těchto příležitostí schválila na svém zasedání Rada Města Chodova a v následujícím roce tak budete moci Jana Viléma slyšet při těchto příležitostech:

Sourozenci pro Jana Viléma

Zvon Jan Vilém z roku 1658, který je zároveň nejstarší chodovskou památkou, je už téměř sto let ve zvonici chodovského kostela sám. Jeho kolegy - menší zvony z let 1658 a 1879 - odvezli v letech 1917 a 1918 pro válečné potřeby rakousko-uherské armády. 

Právě proto vyhlásilo Město Chodov u příležitosti 339. svatovavřinecké pouti, 13. srpna 2016, sbírku na pořízení chybějících zvonů v kostele svatého Vavřince.

Cílem sbírky je vrátit do věže chodovského kostela zvony, které byly zničeny a roztaveny pro vojenské účely v době první světové války. Z původních čtyř kostelních zvonů se zachoval jen jeden – největší a nejstarší Jan Vilém z roku 1658. V rámci sbírky se počítá se znovuvytvořením (ulitím) dvou chybějících věžních zvonů, jejichž původní hmotnost byla 110 kg a 60 kg. Záměrem je obnovit zvony v původním naladění a o přibližně stejných rozměrech, aby tím byl zachován historický ráz zvonice.

14. 6. 2016

Cizí a přeci jen naše – o vztahu k dějinám

Dvacátý červen byl Organizací spojených národů v roce 2000 vyhlášen Mezinárodním dnem uprchlíků. A od roku 2014 se německá spolková vláda rozhodla tento den připomínat v kalendářích jako den památky na všechny nuceně vyhnané a vysídlené. Připomínají se tak nejen lidé, které z jejich domovů vyhnala druhá světová válka, ale i obyvatelé německé národnosti, kteří museli nuceně opustit své domovy po jejím skončení. Je to téma, které v české kotlině vzbuzuje silné emoce i přesto, že od vysídlení našich bývalých německých sousedů letos uplyne dlouhých sedm desítek let. Velmi pravidelně se téma „odsunu“ vynořuje i v rámci celospolečenské diskuze, jako například během poslední prezidentské volby.

30. 5. 2016

Zmizelí sousedé: Příběh Bedřicha Kettnera


Pronásledování Židů během druhé světové války dopadlo tvrdě i na sta tisíce osob, které se samy za Židy nepovažovaly a v některých případech dokonce o svém židovském původu ani nevěděly. Bez ohledu na to však tito lidé byli podle norimberských zákonů považování za příslušníky židovského národa a bylo s nimi podle toho zacházeno. Typický je v tomto směru osud chodovského lékaře Bedřicha Antonína Kettnera a jeho rodiny.

Bedřich (někdy též psán Friedrich, případně Fritz) se narodil roku 1889 židovským rodičům Heřmanovi a Leonoře Kohnovým. Jeho otec byl obchodník s chmelem v Žatci a Kohnovi patřili k místní židovské obci. Podle židovských tradic byl Bedřich osmý den po svém narození obřezán a je pravděpodobné, že v dětství byl k židovství veden a prošel všemi židovskými iniciačními rituály. Nevíme a zřejmě už ani nikdy nezjistíme, co se v rodině stalo, je ovšem téměř jisté, že mezi rodinou a mladým Bedřichem došlo k závažné roztržce. Lze tak usuzovat z toho, že hned po dosažení plnoletosti se nechal pokřtít (při křtu přijal jméno Antonín) a na jeho žádost mu bylo rozhodnutím úřadů v září 1908 změněno příjmení z „Kohn“ na „Kettner“. Ještě v tom samém měsíci se také zapisuje ke studiu medicíny na c. k. německou univerzitu Karlo-Ferdinandovu v Praze, kde úspěšně odpromoval v červenci 1914, jen několik dnů před vypuknutím první světové války. 

31. 3. 2016

Kurt Stern - Wintonovo dítě

V Chodově se v roce 1929 narodil pan Kurt Stern, který se v těchto dnech oslaví 87. narozeniny. 
Jeho dědečkem byl chodovský velkoobchodník Eduard Kronberger a jeho rodina téměř celá zahynula během druhé světové války v koncentračních a vyhlazovacích táborech.
Kurt Stern a jeho sestřenice Ruth Kronbergerová přežili díky tomu, že je jejich rodiče poslali do Anglie za pomoci mladého britského úředníka Nicholase Wintona. Pan Stern o svém rodném městě hovořil v dokumentárním filmu "Síla lidskosti" a také v rozhovoru, který s ním byl pořízen vědeckými pracovníky michiganské univerzity v rámci mapování osob, které přežily holocaust. Část tohoto rozhovoru, která se přímo dotýká jeho dětství v Chodově, jsem přeložil a přináším vám ho.

7. 2. 2016

Pověsti z úsvitu chodovských dějin

"Čertův trůn nad Chodovem" v roce 1933
Z počátků dějin Chodova se nám nezachovaly prakticky žádné informace. Záznamy a kroniky byly za staletí zničeny, nebo nenávratně ztraceny. K těmto časům se váží jen dvě pověsti, které se až do druhé světové války předávaly v ústní lidové slovesnosti. Pověst je zvláštní útvar. Ačkoliv nám může přijít fantastická, nereálná a nepravděpodobná, skrývá v sobě často skutečnost, i když třeba zcela převrácenou, zkomolenou a takřka neviditelnou. Je také odrazem kraje, kde vznikla, a lidí, kteří v něm žili. V našem případě bohužel zmizela drtivá většina těchto ústně předávaných útvarů společně s nuceným vysídlením původních německých obyvatel kraje po druhé světové válce.

2. 2. 2016

Chodovská křížová cesta

Současné umístění obrazů
Počátkem prosince roku 2015 se rozšířil seznam chodovských pamětihodností, když Ministerstvo kultury ČR zařadilo chodovskou křížovou cestu na seznam kulturních památek České republiky. Vzhledem k tomu bych vám rád v tomto článku přiblížil historické pozadí vzniku této památky a její osudy. 

Křížová cesta je symbolické putování sledující události spojené s ukřižováním Ježíše Krista. Nejčastěji má čtrnáct ustálených zastavení podobu obrazů, ale v barokní době byly velmi oblíbené i další způsoby zpodobňování křížové cesty, například v podobě kapliček zasazených do krajiny. U těchto zastavení si křesťané především ve velikonoční době připomínají poslední cestu Ježíše Krista.
Počátky tvorby křížových cest sahají hluboko do středověku, ale největší rozšíření je spojené až s 18. stoletím, kdy papežové Klement XII. a Benedikt XIV. uznali čtrnáct zastavení za závazný počet pro celou katolickou církev (roku 1731) a všechny křížové cesty obdařili plnomocnými odpustky (1746). S těmito událostmi se pravděpodobně pojí i rozhodnutí zřídit křížovou cestu v chodovském kostele.

6. 1. 2016

Chodovští mecenáši

Mecenáš. Slovo, které se ze slovníku dnešní doby už skoro vytratilo a jen pomalu se dostává zpátky k životu. Označuje osobu, která (nejčastěji finančně) podporuje veřejné kulturní a společenské instituce bez toho, aby očekávala protislužbu (tím se liší od sponzorů). V dějinách by bez podpory bohatých mecenášů nevzniklo mnoho významných památek a uměleckých skvostů, které dnes považujeme za samozřejmé a ani Chodov v tomto směru není žádnou výjimkou. Zvláštním druhem mecenášství jsou pak veřejné sbírky, které byly velmi oblíbené především v druhé polovině 19. a v první polovině 20. století. Pomocí sbírek byly získávány prostředky na rekonstrukci a výstavbu především budov společenského života, ať už to byly divadla, kostely, nebo radnice.

27. 11. 2015

Chodovská bílá paní a Hýzrlové v Chodově


Zámek v Horním Chodově
V chodovské kronice z let 1923 - 1926, kterou psal učitel Anton Ebert, můžeme najít několik pověstí, které se přímo dotýkají Chodova a jeho blízkého okolí. Jednou z nich je i pověst o chodovské bílé paní. Bílá paní je pohádková, nadpřirozená bytost, která se do českého prostředí dostala z Německa. Většinou se jedná o ducha šlechtičny, která se zjevuje na panských sídlech, buď aby novým majitelům oznamovala šťastné i nešťastné události (podobně jako nejslavnější bílá paní Perchta z Rožmberka), nebo proto, aby připomínala dávnou křivdu, jako je to v případě chodovské bílé paní.