15. 5. 2014

Ze života starosty Karla FenklaMezi obyvateli města Chodova v 19. a počátkem 20. století výrazně vystupuje několik postav, které se významným způsobem zasadily o rozvoj a slávu města. Některé z těchto osob stále leží na městském hřbitově a jejich hroby zarůstají trávou. Lidé, kteří z Chodova udělali světoznámé město jsou zapomenuti a na jejich památku sedá prach. Rád bych vám proto některé z nich přiblížil a podíval se společně s vámi na jejich životní osudy. Jako prvního vám dnes představím Karla Fenkla – starostu, za jehož úřadování byl Chodov povýšen na město.

Rod Fenklů není původem z chodovského údolí, ale patřil mezi rolnické rodiny ve vesničce Vítkov u Sokolova, doložitelně už za časů Marie Terezie a Josefa II., kdy zde hospodařil Michael Fenkl se svou ženou Annou Marií. Jak velké bylo jejich hospodářství, nevíme, pravděpodobně šlo spíše o drobnější domkáře. Tomuto Michaelovi se na konci Josefínské éry narodil syn, kterému dali do kolébky v té době oblíbené jméno Josef. Ten v roce 1804, kdy v Evropě zuřila Napoleonská válka, pojal za ženu Elizabethu ze sousedního domu a o pět let později (19.3.1809) se nim narodila dcerka pojmenovaná po své babičce – Anna Marie, matka budoucího starosty Karla.

Anna Marie Vítkov z neznámých důvodů opustila a zřejmě se„spustila“. V roce 1845 ji totiž nalézáme v Horních Nivách, kde žije na okraji společnosti, neboť krátce po sobě přivádí na svět dvě nemanželské děti - v roce 1845 Barboru Fenkl a o dva roky později (24.7.1847) Karla Fenkla. Život nemanželských dětí nebyl v katolicky rigidní pozdně feudální společnosti žádný med. Navíc na tak malé vesnici, jako byly Horní Nivy, kde se nic neutají, musela Anna Marie i její děti zkusit hodně pohledů bokem a možná u otevřených urážek. Dnes si to jen těžko umíme představit. Možná právě to bylo příčinou, proč obě děti v dospělosti odcházejí do Chodova, kde si hledají uplatnění.

V Chodově se Karl Fenkl seznámí s (o šest let starší) Marií Annou Zankl z Nového Sedla, kterou přivede do jiného stavu a roku 1872 se jim narodí dcera Marie, kterou za dva roky následuje synek Karl. Protože Fenkl moc dobře věděl, jaké to je být dítětem z nemanželského lože, bere si o tři roky později Marii Annu za ženu a obě děti jsou tak „legitmitarur per matrimonium“ – legitimizovány skrze svátost manželskou před Bohem i lidmi, jak zapsal farář do matriky. V roce sňatku (1876) přichází na svět třetí dítě – malý Johánek. Narodil se ovšem slabý a nemocný a o pouhý rok později umírá na spalničky. Karl Fenkl pracuje jako výrobce porcelánu a pravděpodobně je velice úspěšný. V té době bydlí manželé Fenklovi v usedlosti čp. 131, která stojí v ohybu chodovského potoka vedle mlýnského náhonu. Jde však jen o dočasné bydlení, protože o rok později je nalézáme v budově staré pošty čp 137 (v tom místě dnes stojí školní jídelna), kde přichází na svět roku 1879 dcera Amalie. Je to období, kdy Karel Fenkl usilovně pracuje, stává se uznávaným podnikatel, angažuje se v obecní správě a chystá se založit se společníky vlastní továrnu na porcelán. V roce 1880 umírá pětiletý Karlík na tyfus - je to další z řady úmrtí vlastních dětí, které má Karl Fenkl zažít. V téže době Fenklova rodina buď staví, nebo kupuje dům na opačné straně potoka - od pošty, co by kamene dohodil. Dům nese č.p. 217 a po několika přestavbách v dalších letech bude znám jako „villa Fenkl“ (na místě této vily dnes stojí první věžový dům v Poděbradově ulici). Karel Fenkl se stále více angažuje v životě obce, nalézáme jej v několika spolcích a sdruženích, v roce 1885 se stává předsedou chodovského sboru dobrovolných hasičů. V roce 1881 přichází na svět další syn a je mu dáno jméno po otci a mrtvém bratru – Karel. Tento syn se dožije dospělosti, stane se inženýrem a jednou převezme továrnu.

V roce 1883 zakládá Karel Fenkl společně s Albertem Richterem a Aloisem Hahnem druhou velkou porcelánku v Chodově. Areál továrny je dodnes jedním z největších areálů ve městě. Začne se jí říkat „nová továrna“ (odtud pochází i název Tovární ulice, na jejímž konci areál stojí), čímž ji místní obyvatelé odlišují od podniku Haas a Czjzek (dnešní porcelánka v ulici U Porcelánky). O dva roky později Alois Hahn ve věku 47 let umírá na tuberkulosu (není bez zajímavosti, že umírá v domě rodiny Fenklů, dá se předpokládat, že tam bydlel společně se svým společníkem) a Albert Richter svůj podíl ve firmě převádí na svého zetě Antona Langera. Karel Fenkl tak od roku 1886 stojí v čele podniku „Richter, Fenkl a Hahn“ jako technický ředitel, zatímco Anton Langer je ředitelem obchodním. Další rozšiřování továrny v roce 1890 udělá z podniku Richter, Fenkl a Hahn největší podnik v širokém okolí a jeho výroby se stanou brzy proslulými. Firma zaměstnává více než osm stovek lidí a je tak společně s porcelánkou „Haas a Czjzek“ největším zaměstnavatelem ve městě.

Zatímco se mu daří na poli podnikatelském, doma stíhá jedna tragédie druhou. V roce 1885 se mu narodí další synek, Rudolf, který však umírá ve dvou letech věku a dcerka Emma, která přichází na svět v květnu 1887 se nedožije ani dalšího dne. Velké úspěchy však slaví Karl Fenkl v obecní politice. V městské radě patří mezi nejaktivnější radní, na zasedání rady 28. srpna 1888 pronáší projev, ve kterém navrhuje zřízení pomníku císaři Josefu II. Jeho nápad je schválen a 18. 8. 1889 je pomník císaře odhalen.

V roce 1890 je Karl Fenkl zvolen obecním představeným – musí to být pro něj zadostiučinění. Nemanželský syn z chudých poměrů, který přišel do města pravděpodobně bez ničeho, se sám vypracoval v nejbohatšího a nejuznávanějšího občana Chodova. Po celou dobu výkonu své funkce (dlouhých deset let do roku 1900) odmítal přijmout starostenský plat a všechny ušetřené prostředky dával do výstavby chodníků a cest. Za jeho úřadování zažívá město stavební rozkvět. Jsou nově zmapovány ulice a je vytvořen městský plán rozvoje pro další desetiletí. V roce 1893 nechává městská rada nově pojmenovat všechny ulice a na počest starosty pojmenuje dnešní ulici Dukelských hrdinů „Karl Fenkl Straße“ - ulice Karla Fenkla. Zároveň s tím město vykupuje pozemky pro založení městského parku v této ulici.

V roce 1894 se Fenklovi podaří po mnoha vyjednáváních dosáhnout vrcholu – v září toho roku je městys Chodov povýšen na město a je mu udělen městský znak. V době, kdy Karl Fenkl přebírá dekrety o povýšení a ve městě probíhají oslavy mu jeho radost kalí starosti. V jeho vile na břehu chodovského potoka mu umírá ve věku 54 let jeho žena Marie Anna. Nepřežije v nově povýšeném městě Chodově ani měsíc – 25. 10. 1894 umírá. Dá se předpokládat, že její pohřeb byl jedním z nejokázalejších, jaké město vidělo.

V roce 1900 odchází Karl z úřadu starosty, část vedení firmy předává svému synovi a stává se už „jen“ nejuznávanějším občanem města. A není to nadsázka. Hned 12. července 1901 zastupitelstvo města slavnostně schvaluje jmenování Karla Fenkla čestným občanem města za jeho velké zásluhy o rozvoj. Stejně tak se na to zřejmě dívají i ve Vídni, neboť císařským přípisem je o dva týdny později Karlu Fenklovi udělen rytířský kříž Řádu Františka Josefa za zásluhy o rozvoj monarchie. Stejné vyznamenání nosili v té době například Václav Myslbek (autor pomníku svatého Václava v Praze) nebo Alfons Mucha (světoznámý malíř, autor slovanské epopeje). Podobné cti se Chodovu dostalo už jen jednou když dalšího dlouholetého starostu Josefa Gerstnera vyznamenala rytířským řádem Jeho Svatost papež. Vyšších poct už prakticky nemohl továrník Karel Fenkl v životě dosáhnout. Přesto zůstává v městě stále aktivní, zasahuje do společenského života a bohatě sponzoruje všemožné aktivity. V roce 1905 nechává na své náklady vytvořit jedno nové vitrážové okno v chodovském kostele (každý z velkých chodovských podnikatelů zaplatil jedno).

V roce 1908 umírá jeho společník v továrně Anton Langer a podíl přebírá jeho syn Albert Langer, který umírá na jaře 1920. Karel Fenkl přežije i jeho, neboť umírá až 18. srpna 1920 po dlouhé nemoci ve své chodovské vile. Jeho firmu s 800 zaměstnanci po něm převzal syn Ing. Karel Fenkl. Ten umírá bezdětný a tak se posledními majitelkami továrny před rokem 1945 stanou dcery Karla Fenkla seniora – Amalie Schütze (roz. Fenkl) a Maria Glaser (roz. Fenkl).

Pokud nějaká osoba naprosto změnila tvář Chodova, pak to byl bezesporu právě Karl Fenkl. I my dnes vděčíme za mnohé tomuto sto let vzdálenému člověku, který celý svůj život zasvětil tomu, aby bylo město, kde se sice nenarodil, ale které se pro něj stalo domovem, lepším místem k životu.

Karl Fenkl na fotografii z městské kroniky

Pokus o rekonstrukci rodokmenu rodiny Karla Fenkla z dílny autora blogu
Rytířský kříž, který Karl Fenkl obdržel od císaře Františka Josefa I.
Továrna Richter, Fenkl a Hahn, kterou Karl Fenkl v roce 1883 spoluzakládal
Vila továrníka Karla Fenkla čp 217 někdy koncem 19. století.
Místo, kde stála vila rodiny Fenklů v roce 2014.
Villa Fenkl na přelomu 19. a 20. století, v době největší slávy Karla Fenkla.

Pohled na vilu od potoka.
Vila Fenkl ve třicátých letech 20. století.
Ulice Karla Fenkla a městský park, který nechal založit.

3 komentáře:

Děkujeme za Váš komentář!